Will Yani Vasiyatnamu Kevi Rite Banavsho?


Will Yani Vasiyatnamu Kevi Rite Banavsho?

Rs 480.00


Product Code: 10389
Author: Shah Doctor Rasik

Quantity

we ship worldwide including United States

Will Yani Vasiyatnamu Kevi Rite Banavsho? By Shah Doctor Rasik

વિલ શા માટે, વિલ થી થતા ફાયદા, વિલ કોણ બનાવી શકે, વિલ બનાવવાની રીત, વિલનાં જુદા જુદા પ્રકાર, વારસદારના હક્કો, વિલના સાક્ષી તથા સહી જેવા ઘણા વિષયો આવરી લીધા છે. ખૂબ જ સરળ ભાષામાં વિલની અગત્યતા સમજાવેલ છે.There have been no reviews