Pita Pappa Daddy


Pita Pappa Daddy

Rs 500.00


Product Code: 3253
Author: Ratilal Borisagar
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time

Quantity

we ship worldwide including United States

આપણે આજે જ્યારે ઍક્બિજાનો હાથ પકડીને સાથે ચાલીઍ છીઍ ત્યારે તારો નાનકડો, કોમળ હાથ જ્યાં મારી ઍક આંગળીને વીંટળાય વળે છે ત્યાં જીવનભર કોઈ અદ્રશ્ય વીંટી પેઠે ઍ ઝલકતો રહેશે ! ત્યારે તું મોટી થઈ ગઈ હોઈશ; તારો ઍજ હાથ કોઈને આપી પણ દીધો હશે; તારી અણસમજુ આંખો આજે જે દૂર-દૂરના ભવિષ્ય તરફ જોઈ રહી છે ઍ ભવિષ્યમાં તું વિચરતી અને સરતી હોઇશ - પણ હોઇશ ત્યાં સુધી તો ઍ તારો સુકોમળ હાથ વીંટી પેઠે મારી ઍ આંગળીને નિરંતર વીંટળાઈ રહેશે ઍમ મને લાગે છે.


There have been no reviews