પીઢ હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા ડિનયાર કોન્ટ્રાક્ટરનું નિધન.

Gujarati Parsi actor & comedian Dinyar Contractor passed away. પીઢ હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા ડિનયાર કોન્ટ્રાક્ટરનું બુધવારે વહેલી સવારે અવસાન

Read more